Kategorija: RIJEČNIK

 

A

Anuitet – utvrđeni iznos kojim se otplaćuje kredit ili zajam u određenom vremenskom periodu.

Akontacija – predujam, avans. Novčani iznos unaprijed plaćen za izvršenje nekog posla ili isporuku neke robe.

Aktuar – profesionalac za izračun rizika i vjerojatnosti nastanka pozitivnih i negativnih događaja koji će utjecati na poslovanje osiguravajućih kuća. Za određivanje rizika aktuar koristi aktuarsku i financijsku matematiku, teoriju vjerojatnosti i statistiku.

B

Banka – profitna organizacija koja nudi raznovrsne financijske usluge i proizvode.

Bitcoin – digitalni financijski instrument/digitalni novac. Prvi primjer kriptovalute. Kreira se i čuva digitalno, ne printa se. Stvara se pomoću softvera i na osnovu matematičkih problema.

Bruto plaća – iznos plaće zajedno s mirovinskim (I. i II. stup), porezom i prirezom (bruto 1). Bruto 2 predstavlja trošak zaposlenika za poslodavca i dobiva se zbrojem bruto 1 iznosa i doprinosa na plaću (zdravstveno osiguranje).

Budžet – plan prihoda i troškova za određeno razdoblje, proračun prihoda i rashoda.

 

C

Carina – porez na dobra koja se uvoze u zemlju. Iznos u novcu koji se plaća državi na vrijednost, prekoračenje vrijednosti ili prekoračenje količine robe prema propisima. Tkđ., služba koja ubire carinu.

Crna burza – nezakonito tržište robe i valuta na kojem se obavlja ilegalna trgovina, krijumčarenje robe, valuta, vrijednosnih papira po drugačijim cijenama negoli na legalnom tržištu, kao i trgovanje zakonom zabranjene robe.

 

Č

Ć

 

D

Debitna kartica – kartica koju izdaje banka. Vezana za tekući račun s kojeg izravno povlači novac prilikom plaćanja.

Deflacija – suprotnost inflacije, konstantan pad cijena kroz duže vremensko razdoblje.

Devizna kartica – debitna kartica vezana uz devizni račun.

Devizni račun – račun na kojem se vode devizna sredstva klijenta na osnovi ugovora između njega i banke.

Deponent – osoba koja povjerava novac u banku na čuvanje.

Depozit –  novac koji deponent polaže u banci. Banka vraća novac po dogovorenim uvjetima, uvećan za dogovorenu kamatu, u dogovorenom periodu.

Dionica – vrijednosni papir koji predstavlja pravo vlasništva unutar nekog dioničkog društva.

Dioničar – vlasnik dionice koji ima pravo na postotni svega što posjeduje dioničko društvo, kao i pravo na dobitak dioničkog društva.

Dobrovoljni mirovinski fond – u hrvatskom mirovinskom sustavu III. mirovinski stup, odnosno dobrovoljna mirovinska štednja koju uplaćuje pojedinac ili njegov poslodavac.

Dospijeće – dan kada određene obveze (račun, kredit i drugi) trebaju biti plaćeni.

Dividenda – dio čiste dobiti koji se dobiva za novac uložen u posao. U bankarstvu dio čiste dobiti člana dioničkog društva koji se isplaćuje na temelju zaključka godišnje skupštine dioničara.

Dužnik – osoba koja je korisnik kredita i koja od vjerovnika (npr. banke) posuđuje novac kojeg mora vratiti s određenom kamatom.

 

Đ

 

E

Efektivna kamatna stopa – kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita (naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita).

 

F

Faktura – pismeni dokument koju isporučitelj robe ili usluge izdaje primatelju, na temelju koje se može izdati platni nalog ili provesti ovrha. U fakturi se navode isporučene stvari/usluge, troškovi, porezi, načini plaćanja itd.

Fiksna kamatna stopa – nepromjenjiva kamatna stopa koja vrijedi za cjelokupno trajanje kredita.

Financijska pismenost – skup znanja i vještina potrebnih za upravljanje financijama s ciljem financijske sigurnosti i stabilnosti.

Financijska tehnologija – engl. financial technology,  fintech, digitalna tehnologija koja se koristi unutar industrije financijskih proizvoda i usluga. Proizvodi, aplikacije, procesi i novi poslovni modeli koji se baziraju na tehnologiji i koji su potpuno transformirali tradicionalno bankarstvo, odnosno tradicionalne financijske usluge i proizvode.

 

G

Glavnica – neto svota novca/imovine koja nekom pripada koja se primjerice ulaže u neki posao ili koja se ostvari poslovanjem.

Gospodarski rast – ili ekonomski rast je porast proizvodnje, proizvodnih kapaciteta i svih drugih sastavnica jednog gospodarstva do kojeg dolazi zbog dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara, tehnologije i proizvodnosti po radniku. Povećanje razine nacionalnog proizvoda.

Gospodarski razvoj –  podizanje odnosno unapređivanje životnog standarda i dobrobiti stanovništva jedne zemlje povećanjem dohotka po stanovniku.

Gotovina – novac koji stoji na raspolaganju, imovina izražena novcem. Novac u novčanicama i kovanicama, za razliku od kreditnih kartica, čekova i drugih sredstava plaćanja.

 

H

Hanfa – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Hipoteka – instrument osiguranja naplate u slučaju neredovite otplate kredita. Zajmodavac (banka) može zaplijeniti imovinu da bi naplatila svoja potraživanja, no do tog trenutka zajmoprimac zadržava vlasništvo nad imovinom koja je pod hipotekom.

HNB – Hrvatska narodna banka je središnja banka RH, zadužena za izdavanja novčanica i kovanica, kontrolu količine novca u opticaju, opće likvidnosti i likvidnosti u plaćanjima u inozemstvu te kontrolu banaka i drugih financijskih organizacija itd.

I

IBAN – engl. International Bank Account Number, hrv. međunarodni broj bankovnog računa. IBAN je međunarodni standard za numeraciju bankovnog računa. U Hrvatskoj se sastoji od 21 znaka i izgleda ovako: HRcc AAAA AAAB BBBB BBBB B (cc označava kontrolni broj, slova A označavaju vodeći broj banke (7 znamenaka), slova B označavaju broj računa (10 znamenaka)).

Inflacija – povećanje cijena proizvoda i usluga. Stopa po kojoj su se cijene povećale u određenom vremenskom razdoblju. Smanjuje kupovnu moć potrošača.

Internet bankarstvo – vršenje bankarskih aktivnosti uz pomoć Interneta. Korisnik pristupa uslugama preko softvera na pametnom telefonu ili računalu koji mu omogućuje vršenje različitih aktivnosti (plaćanje računa, kredita, prijenos novčanih sredstava itd.)

J

Jamac – onaj koji jamči za drugoga, onaj koji za drugoga pruža materijalnu garanciju ili pokriće u novcu pred onim koji daje kredit. Jamac banci jamči redovitu otplatu te daje suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita, banka može od njega naplatiti svoja potraživanja.

 

K

Kamata – novčana naknada koju zajmoprimac plaća zajmodavcu za posuđen novac. Izražava se u postotcima.

Konverzija – transformacija, pretvaranje iz jednog oblika u drugi, npr. konverzija kune u euro.

Kredit – zajmodavac (banka) daje novac zajmoprimcu. On se obvezuje na povrat novca u određenom vremenskom razdoblju uz kamate. Kredit može biti dugoročan (pr. stambeni) ili kratkoročan (pr. nenamjenski). Vrsta zajma.

Kreditna kartica – kartica vezana uz kreditni račun. Omogućuje kupovinu putem otplate kredita.

Kreditna sposobnost – ocjena sposobnosti potencijalnog dužnika da redovito ispunjava obvezu plaćanja određenog iznosa kredita.

Kriptovaluta – kripto znači skriven, tajan. Kriptovauta je vrsta digitalnog novca koja djeluje na osnovi kriptografskih algoritama. Ima osobine prave valute, osim što iza njih ne stoji autoritet države te postoje samo u elektroničkom obliku. Kriptovaluta nije novac niti valuta u tradicionalnom smislu.

L

Leasing – je metoda financiranja i investiranja. Dolazi od engl. to lease što znači dati u najam, zakup. Agencija ili specijalizirano poduzeće nabavlja određeno dobro/robu vlastitim sredstvima od proizvođača i na temelju ugovora o leasingu daje ga korisniku na upotrebu, uz naplatu određene naknade.

Likvidacija –  u gospodarstvu znači prestajanje djelatnosti nekog poduzeća, u pravu i ekonomici znači prestajanje postojanja nekog gospodarskog subjekta, u računovodstvu obračunavanje računa.

Limit – ograničenje. Veličina ili vrijednost koja se ne smije prekoračiti. Tkđ., najviša cijena po kojoj se može kupiti ili prodati neki vrijednosni papir, deviza ili roba.

LJ

M

Marža – više značenja, u najširem smislu razlika između kupovne i prodajne cijene neke robe. Znači i razliku između cijena robe, novca, vrijednosnica itd. na različitim tržištima/burzama. Tkđ., razlika između tržišne vrijednosti zaloga kao pokrića zajma i nominalnog iznosa zajma. Iznos koji ulagač polaže kod brokera, kada koristi njegov zajam da bi na burzi kupio vrijednosne papire.

Mešetar – posrednik pri sklapanju trgovačkih poslova za što prima ugovorenu mešetarinu/proviziju. Agent, senzal na burzi. Sklapa ugovor s komitentom i brine za njegove poslove i interese.

Mirovina – mjesečna novčana naknada ili druga pogodnost stečena na osnovi osiguranja. Isplaćuje se u starosti, invalidnosti, u slučaju smrti određenim naseljenicima ili može biti dodijeljena zbog zasluga. Stjecanje prava na mirovinu utvrđeno je zakonom, a može biti starosna, invalidska, obiteljska i povlaštena.

Mirovinski fond – fond kojeg osniva određena organizacija kako bi upravljala ušteđevinama zaposlenih iz kojih će im se isplaćivati mirovine. Na burzama vrijednosnica jedni od najvećih investitora.

Moneta – naziv za sve vrste novca.

N

Neto plaća – novac koji osoba za svoj rad prima na računu. Razlika dohotka i sume poreza i prireza.  

Novac – sredstvo razmjene koje nosi određenu vrijednost. Koristi se za vrednovanje dobara jer ima svojstvo obračunske jedinice.

 

NJ

O

Obveznica – ili zadužnica je dužnički vrijednosni papir koji izdavaoca obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku i s određenom kamatom. Obveznica sadrži priznanje postojanja neke obveze, a služi vjerovniku kao dokaz da je dužnik obvezu preuzeo.

Obvezni mirovinski fondovi – u hrvatskom mirovinskom sustavu, I. i II. mirovinski stup u koje je poslodavac dužan uplaćivati 20% bruto plaće svakom zaposleniku.

OIB – sobni identifikacijski broj. Identifikacijska oznaka hrvatskih državljana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Osiguranje – je ugovor između osiguravatelja i osiguranika u kojem osiguravatelj (obično osiguravajuće društvo) pristaje obeštetiti osiguranika za jasno definirane gubitke u slučaju pretrpljene štete, uz redovito plaćanje premije tj. iznosa kojeg osiguranik plaća osiguravajućem društvu.

Ovrha – je prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (pravomoćne presude ili vjerodostojnih računa).

P

PDV – Porez na dodanu vrijednost. Svefazni porez na promet koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno – prodajnog ciklusa, ali samo za iznos dodane vrijednosti. U Hrvatskoj iznosi 25%, a za neke usluge i proizvode 5% ili 13%.

PIN – od engleskog personal identification number, hrv. osobni identifikacijski broj. Niz brojki koje se koriste za provjeru identiteta korisnika kartice.

Polog – novac kojeg klijent polaže u banci kada mu banka daje zajam.

R

Recesija – opadanje ekonomske moći zemlje, blaža ekonomska kriza. Usporavanja u privrednoj aktivnosti zemlje, usporavanje gospodarskog rasta praćeno pogoršanjima opće ekonomske situacije.

S

Sindikat – organizacija radnika i službenika koja proučava, štiti i unapređuje radne, društvene, pravne i druge interese i prava svojih članova.

Stečaj – je pad poslovne aktivnosti zbog kojeg se ne mogu ostvarivati poslovni rezultati. S financijskoga gledišta pad poslovne aktivnosti (zbog npr. nemogućnosti podmirivanja obveza ili dugova) koji može pokrenuti kontinuitet poslovanja.

 Tkđ., sudski izvršni postupak koji se pokreće protiv prezadužene osobe, ustanove ili poduzeća radi podmirenja dužničkih obveza.

Osobni stečaj pojedinac službeno proglašava pred sudom. To je stečajni postupak za rukovanje stečajem za pojedinca čija se imovina i prihodi stavljaju na raspolaganje stečajnom upravitelju.

Storno – obustava, poništavanje plaćanja ili knjiženja.

SWIFT – udruga osnovana u Belgiji koju su zajedno osnovale američke i europske banke. Svaka banka i ostale financijske institucije imaju svoj SWIFT broj, koji čini od 8 do 11 znamenaka. SWIFT je sustav kojim se prenose informacije među bankama i drugim financijskim institucijama.

Š

Štednja – radnja kojom se racionalno postupa s materijalom, potrošnim dijelovima sprava ili s novcem, tkđ. radnja kojom se stvara zaliha novca. Na financijskom tržištu novčana štednja se ulaže u tzv. financijske investicije.

Štediša – onaj koji štedi organizirano i institucionalizirano, npr. štediša u banci.

Štednja knjižica – dokument je koji izdaje banka i prikuplja sva kretanja, kako priljeva kapitala tako i odljeva, povezanih s određenim bankovnim računom.

T

Tečaj – dnevni odnos vrijednosti različitih valuta. Tkđ., dnevna burzovna cijena vrijednosnih papira, deviza, valuta i robe.

Tekući račun – transakcijski račun koji banka otvara na zahtjev svog klijenta u svrhu primanja redovitih ili povremenih uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu.

Transakcija – davanje/razmjena vrijednosti, npr. novca, između dviju ili više strana.

Trošak – izdatak, rashod ustanovljen cijenom onoga na što trošimo. Iskorištavanje novca/resursa kojim raspolažemo.

U

 

V

Valuta – vrsta monetarnoga sustava. Papirni i kovani novac što ga izdaje država ili banka, u optjecaju služi kao sredstvo razmjene i zakonsko sredstvo plaćanja.

Vaučer – dokument kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen, dokument koji se izdaje umjesto novca. Vaučer se izdaje nakon uplate novčanog iznosa npr. agenciji od strane korisnika budućih usluga.

Vjerovnik – onaj koji daje novac na zajam, osoba koja pod određenim uvjetima posuđuje kome novac.  Zajmodavac, kreditor.

Vlasništvo –  potpuno pravo raspolaganja čime, posjedovanje imovine, ono što kome pripada kao njegova imovina.

Vrijednosni papiri – dokument kojim se dokazuje vlasništvo, primjerice dionice, industrijske i državne obveznice, investicijski certifikati itd. Predstavljaju investiciju kojom se trguje na burzi vrijednosnih papira. Izdaju se na temelju uloženih novčanih sredstava.

Z

Zajam – zajmodavac daje zajmoprimcu na raspolaganje određeni novčani iznos s obvezom da mu zajam bude vraćen u određenom roku, najčešće s kamatama.

Zalog – oblik osiguranja vjerovnikove tražbine. Predmet od vrijednosti, dragocjenost, pokretnina ili nekretnina kojom se jamči ispunjenje neke obveze ili povrat novca uzetog u zajam.

Ž

Žiro račun – vrsta transakcijskog računa, kod fizičkih osoba ponajprije namijenjen povremenim primanjima.